Regulamin biblioteki

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

§ 1.

1. Biblioteka jest integralną pracownią szkoły.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice/opiekunowie prawni. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w bibliotecznym systemie BIBLIOTEKA po okazaniu legitymacji szkolnej, nauczyciele i pracownicy na podstawie informacji o zatrudnieniu z sekretariatu szkoły, rodzice/opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego.

Rozdział II

Funkcje biblioteki

§ 2.

Biblioteka pracuje w godzinach    pracy    szkoły,    ustalonych    przez    dyrektora    szkoły   z uwzględnieniem możliwości korzystania z jej zbiorów przez uczniów przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu przez nich zajęć lekcyjnych.
Biblioteka szkolna:
  1. gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia księgozbiór i zbiory fonograficzne uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
  2. służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
  3.  stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.

Rozdział III

Organizacja biblioteki

§ 3.

1. Nadzór:
Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
2. Lokal:
Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i kącika czytelniczego.
3. Zbiory:
a) biblioteka gromadzi następujące materiały:
- wydawnictwa muzyczne,
- podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
- encyklopedie, słowniki, leksykony stanowiące księgozbiór podręczny,
- wydawnictwa albumowe z dziedziny muzyki i sztuki,
- odpowiednią prasę o tematyce muzycznej,
- podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki
- materiały audiowizualne.
b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne,
c) rozmieszczenie zbiorów:
     - księgozbiór rozmieszczony jest w układzie działowym,
d) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane  są w kąciku czytelniczym i do pracowni na zajęcia.
2. Pracownicy:
a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,
b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
3. Czas pracy biblioteki:
a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.
4. Finansowanie wydatków:
a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,
c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

§ 4.

1. Praca pedagogiczna:
W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:
a) udostępniania zbiorów książek, nut, płyt i innych źródeł informacji,
b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
c) udzielania informacji,
d) poszukiwania druków muzycznych w zasobach internetowych,
e) prowadzenia indywidualnych zajęć instruktażowych dla uczniów i nauczycieli z zakresu wyszukiwania informacji i materiałów dydaktycznych w zasobach internetowych,
f) informowania nauczycieli o nowościach wydawniczych,
g) rozbudzanie  i rozwijanie  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabianie  i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
h) diagnozowania zainteresowań, potrzeb czytelniczych,
i) wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
j) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
k) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

2. Praca organizacyjno – techniczna.
W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
e) organizacji udostępniania zbiorów,
f) organizacji warsztatu informacyjnego

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
b) współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
d) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeni, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,
f) doskonali swój warsztat pracy,
Rozdział V

Prawa i obowiązki czytelników

§ 5.

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
3. Jednorazowo można wypożyczyć do 8 egzemplarzy książek i wydawnictw nutowych, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji
5. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: okresowe wstrzymanie wypożyczenia.
6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto Rady Rodziców trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki lub równowartość nowej, jeżeli nie ma możliwości zakupienia egzemplarza na rynku wtórnym, z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty „ na zakup książek do biblioteki szkolnej ”.
7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
9. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
10. Wszystkie konflikty związane z działalnością biblioteki rozstrzyga dyrektor szkoły.

§ 6.


Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.